5,17 zł
5,22 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,17 zł     5,22 zł

Przetarg na remont pomieszczeń
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
  
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce,
ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka
 

NIP: 758-22-777-162 REGON: 141641959 Tel./fax/: (29) 769-10-97
www.mzk.ostroleka.pl / tmrozek@mzk.ostroleka.pl

 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
 
"PRACE MODERNIZACYJNE POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-WARSZTATOWYCH W SIEDZIBIE MZK SP. Z O.O. W OSTROŁĘCE W RAMACH RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1"
 
  
Wartość zamówienia publicznego – do 125.000,00 Euro 
(słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy euro 00/100)
 
 
 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
 
 Nie zamierza się zawierać umowy ramowej.
 
Wadium na udział w przetargu wynosi – 15.000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)
Termin składania wadium: 21.12.2012, godz. 9
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100% - cena.
 
Termin składania ofert: 21.12.2012, godz. 10

Otwarcie ofert: 21.12.2012, godz. 11
 
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie później niż do 30.03.2013r.
 
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) stanowi załącznik do ogłoszenia i jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: www.mzk.ostroleka.pl .

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało przekazane do publikacji

w B.Z.P. pod nr 493464-2012 w dniu 06.12.2012r. oraz na stronie internetowej
– www.mzk.ostroleka.pl od dnia 06.12.2012r.
 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Projekty instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz aranżacji wnętrz: 
 • - Kosztorysy ślepe - 2 pliki spakowane w ZIP(988 KB)
  - Projekt aranżacji wnętrz - 47 plików spakowanych w ZIP (13 MB)
  - Projekt instalacji elektrycznych - 17 plików spakowanych w ZIP (2,3 MB)
  - Projekt instalacji sanitarnych - 7 plików spakowanych w ZIP(2,7 MB)
  Liczba wyświetleń: 1398
  06.12 2012

  Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
  Copyright © 2011