5,17 zł
5,22 zł
Euro Symbol
Euro Symbol
Wybitna firma 2017
rzetalni w biznesie
certyfikat eurorenoma
Mazowiecka Firma Roku
Lider Polskiego Transportu Publicznego
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z O.O. W OSTROŁĘCE
  Aktualna cena 5,17 zł     5,22 zł

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NA DOSTAWĘ: DOSTAWA I MONTAŻ SZEŚCIU SZTUK ELEKTRONICZNYCH TABLIC INFORMACYJNYCH JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH RPO WM 2007-2013 DZIAŁANIE 5.1
Ostrołęka, dn. 15.05.2012r.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: DOSTAWĘ: DOSTAWA
I MONTAŻ SZEŚCIU SZTUK ELEKTRONICZNYCH TABLIC INFORMACYJNYCH JAKO ELEMENT PROJEKTU REALIZOWANEGO
W RAMACH RPO WM 2007-2013
DZIAŁANIE 5.1.
 
 
PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
1. W dniu 14.05.2012r.w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce odbyło się otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.
2. Łącznie wpłynęło 1 oferta w tym:
• …1….. ofert/a wpłynęło/a w terminie wyznaczonym na składanie ofert.
• …-…. ofert/a wpłynęło/a po terminie wyznaczonym na składanie ofert.
nie..dotyczy………………….…………………………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy, który złożył ofertę po terminie składania ofert)
• …-… ofert/a wycofano przed upływem terminu składania ofert.
      nie…dotyczy…………………..……………………………………………………….
(nazwa i adres wykonawcy, który wycofał ofertę)
……………………........…………………………………………..…….………
• …-… ofert/a, w których/ej dokonano zmian przed upływem terminu składania ofert.
nie…dotyczy………………………
(nazwa i adres wykonawcy, który zmienił ofert)
3. Informacje o otwartych ofertach:
• liczba otwartych ofert: …1…….
• dane z otwartych ofert:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres

cena oferty NETTO
(zł)

CENA OFERTY BRUTTO

(ZŁ)

PRZYZNANA

PUNKTACJA

1.

R&G PLUS Sp. z o.o.

Ul.Traugutta 7

39-300 Mielec

655 000,00zł

805 650,00zł

100pkt

 
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający uznał za najkorzystniejszą ofertę firmy R&G PLUS Sp. z o.o.
Ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec.
 
Wybrana oferta spełnia wymagania SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów oceny ofert ( otrzymała najwyższą ilość punktów – 100 pkt.).
5. Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z terminem, określonym w art.94 ust.2 pkt 1a ustawy PZP
( t.jedn.Dz.U. z 2010  nr 113 poz.759 z późn. zm. )
 
 
 
Podpisy osób reprezentujących zamawiającego:
Tadeusz Brzozowski …………………………………
Edyta Korytkowska…………………………………..
Adam Zduńczyk……………………………………..
 
 
Dziękujemy oferentom za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu
Liczba wyświetleń: 1351
15.05 2012

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce
Copyright © 2011